Regulamin

Regulamin

Regulamin odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzonego w ramach Projektu elektrosegregacja.pl.

1.      Regulamin określa zasady odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2015r., o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zwanego dalej elektroodpadami, prowadzonego w ramach projektu elektrosegregacja.pl, zwanego dalej Projektem. Projekt zorganizowany jest i prowadzony przez firmę ASEKOL PL Organizacja Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Komitetu Obrony Robotników nr 56, zwaną dalej Organizatorem.

2.      Projekt przeznaczony jest dla klientów indywidualnych (osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe) zwanych dalej Zleceniodawcą.

3.      Odbiór elektroodpadów obejmuje obszar m.st. Warszawa, Piaseczno, Józefosław oraz powiaty mazowieckie: grodziski, legionowski, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński i śląskie: będziński, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, gliwicki, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, Żory. W każdym momencie trwania Projektu, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany obszaru, na którym świadczona jest Usługa.

4.      Odbiór elektroodpadów wielkogabarytowych kompletnych w ramach Projektu jest bezpłatny. 

5.      Do elektroodpadów wielkogabarytowych odbieranych w ramach Projektu zaliczane są: lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań bębnowe, kuchenki elektryczne oraz gazowo-elektryczne, zmywarki, telewizory. Jako elektroodpad rozumiany jest elektroodpad posiadający wszystkie istotne elementy, bez których sprzęt sprawny nie mógłby działać. W kwestiach spornych decyduje Organizator.

6.      Odbiór elektroodpadów małogabarytowych jest bezpłatny i może się odbyć wyłącznie przy okazji odbioru elektroodpadów wielkogabarytowych. Zleceniodawca ma obowiązek poinformować Organizatora
o dodatkowych elektroodpadach, które zamierza oddać, najpóźniej w momencie uzgadniania terminu odbioru.

7.     Zgłoszenia odbiorów elektroodpadów w ramach Projektu przyjmowane są za pośrednictwem infolinii
nr tel. 888-092-093, lub formularza dostępnego na stronie internetowej https://elektrosegregacja.pl.

8.     Odbiór elektroodpadów prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Organizator dopuszcza indywidualne uzgodnienia godzinowe odbiorów elektroodpadów, w miarę możliwości logistycznych Organizatora.

9.      Zleceniodawca może odwołać Usługę odbioru elektroodpadów na 24 godziny przed umówionym terminem. Po dokonaniu odbioru elektroodpadów Zleceniobiorca traci prawo do odwołania odbioru
i zrezygnowania z Usługi. 

10.   Zleceniodawca zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania elektroodpadów do transportu (odłączenia ich od instalacji, opróżnienia z zawartości, rozmrożenia urządzeń chłodniczych itp.). 

11.   Organizator zapewnia w ramach Projektu usługę wyniesienia elektroodpadów, transportu oraz przetworzenia i recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.   Odbiór elektroodpadów zostanie zrealizowany po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze strony Organizatora, podczas którego zostanie ustalona data odbioru wraz z przewidywanym przedziałem czasowym.

13.   Organizator przewiduje realizację zgłoszeń w ciągu 6 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia. 

14.   Organizator ma prawo odmowy realizacji zlecenia i anulowania go w przypadku, gdy:

a.      Zleceniodawca przekazał nieprawidłowe lub niepełne dane uniemożliwiające kontakt.

b.     Zleceniodawca przekazał nieprawdziwe dane w kwestii kompletności lub rodzaju elektroodpadów.

c.      Pomimo ustalonego terminu odbioru nie zastano nikogo w miejscu wykonania Usługi,
co uniemożliwiło odbiór.

d.     Stan techniczny lub sanitarny zgłoszonych do odbioru elektroodpadów może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.

e.      Elektroodpady nie są przygotowane do odbioru lub odbiór wymaga wykonania dodatkowych czynności.

15.   W przypadku, gdy odbiór nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Zleceniodawcy zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z realizacją odbioru.

16.   W momencie objęcia elektroodpadów w posiadanie stają się one własnością Organizatora.

17.   Usługi świadczone na podstawie niniejszego regulaminu mogą być wykonywane w imieniu Organizatora przez osoby trzecie. 

18.   Do zrealizowania Usługi wymagane jest podanie przez Zleceniodawcę jego danych kontaktowych wraz
z imieniem i nazwiskiem oraz adresem odbioru sprzętu (opcjonalnie adresem e-mail). Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych skutkować może odmową realizacji Usługi przez Organizatora, bez powiadomienia Zleceniodawcy.

19.   Podanie wszelkich danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wykonania Usługi. Niepodanie danych, o których mowa w pkt.18, uniemożliwi wykonanie usługi odbioru elektroodpadów. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Usługi. Organizator przechowuje dane przez okres 30 dni od daty realizacji zlecenia. Przed upływem tego okresu, zleceniodawca ma prawo do zgłoszenia Organizatorowi w formie pisemnej, żądania usunięcia danych. Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się na stronie internetowej: 

https://www.asekol.pl/asekol/strefa-klienta/przetwarzanie-danych-osobowych/polityka-prywatnosci/

20.    Reklamacje dotyczące Usługi odbioru elektroodpadów przyjmowane są za pośrednictwem infolinii nr tel. 888-092-093 oraz mailowo: reklamacje@elektrosegregacja.pl.

21.   Regulamin obowiązuje od 9 listopada 2022r.

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami!